Doktora Programına Başvuracak Adaylar İçin

 

Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Doktora Programına başvuracak adaylar için Okuma Listesi aşağıda yer almaktadır.  

 

 

Aaltonen, Sirkku, Time-sharing on Stage:Drama Translation. Theatre and Society (Topics in Translation). Great Britain: Multilingual Matters, 2000.

 

Arrojo, Rosemary: “The Death of the Author and the Limits of the Translator’s Visibility”, Translation as lntercultural Communication (ed. M. Snell-Hornby, Z. Jettmarova, K. Kaindi), John Benjamins, Amsterdam, 1995, ss. 21-32.

 

Barthes, R. (2015). Eiffel Kulesi ve Açılış Dersi. Çev.Mehmet Rifat-Sema Rifat. 2. Baskı/ 1. Baskı 2008. İstanbul:Yapı Kredi Yayınları.

 

Barthes, R. (2016). Yazının Sıfır Derecesi. Yeni Eleştirel Denemeler. Çev. Tahsin Yücel. 2. Baskı/ 1.Baskı 2009. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 

Barthes, Roland 1984. « La mort de l’auteur ». In Le bruissement de la langue. Essais critiques IV, s.63-69. Paris : Seuil. https://oggito.com/icerikler/yazarin-olumu/8913  (çev. Oğuz Tecimen)

 

Bassnett, Susan, Translation Studies, Routledge, (third edition) London and New York, 2002.

 

Benveniste, Emile. Genel Dilbilim Sorunları, Çev. Erdim Öztokat, YKY, İstanbul, 1995.

 

Conférence «What is an Author?» («Qu'est-ce qu'un auteur?»), in Harari (J. V.), éd., Textual Strategies, Ithaca, Cornell University Press, 1979, ss. 141-160. (Buffalo Üniversitesi’nde 1970 yılında verilen konferansın basımıdır).

 

Handbook of Translation Studies Volume 1, (Edited by Yves Gambier, Luc van Doorslaer), John Benjamins B.V., © 2010. 

 

Hermans, Theo: “The Translator’s Voice in Translated Narrative”, Target, 8:1, 1996, ss. 23-48. (‘Çeviri Anlatıda Çevirmenin Sesi’, Çev. Alev Bulut, Kuram, 15, 1997, ss. 63-68.)

 

Holmes, James S.: “The Name and Nature of Translation Studies”, Translated!: Papers on Literary Translation and Translation Studies (1972), Amsterdam/Rodopi, 1988, ss. 66-88.

 

Kayaoğlu, Tacettin, Türkiye’de çeviri müesseseleri, Kitabevi, İstanbul, 1998.

 

Koskinen, Koisa: “(Mis)Translating the Untranslatable -The Impact of Deconstruction and Posı-Structralism on Translation Theory”, Meta, XXXIX, 1994, ss. 446-450.

 

Moving target : Theatre translation and cultural relocation, (ed. Carole-Anne Upton)., Manchester : St. Jerome Pub, 2000.

 

Nida E. , “Çevirmenin Görevi”, Çev. Yurdanur Salman, Metis Çeviri Dergisi, 1987 Güz, s.95-106. Bu yazı Amerikalı dilbilimci, insanbilimci ve çeviri kuramcısı Eugene A. Nida’nın TOWARDS A SCIENCE OF TRANSLATION (Çeviribilime Doğru) adlı yapıtının VII. bölmünün çevirisidir.

 

Page to stage: Theatre as translation, ( ed. Ortrun Zuber-Skerritt), Amsterdam: Rodopi, 1984.

 

Pavis, Partice. Sahneleme, Kültürler Kavşağında Tiyatro, (çev. Sibel Kamber), Ankara: Dost Yay., 1999.  

 

Rıfat, Mehmet (yay. haz.). Çeviri Seçkisi I: Çeviriyi Düşünenler, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2008 (II. Baskı).

 

Rıfat, Mehmet (yay. haz.). Çeviri Seçkisi II: Çevir(bilim) Nedir?, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2008 (II. Baskı).

 

Saussure, Ferdinand de. Genel Dilbilim Dersleri, Çev. Berke Vardar, Multilingual Yayınevi, İstanbul, 1998.

 

Venuti, L., éd. (2000) The Translation Studies Reader, London & New York : Routledge

 

Venuti, Lawrence, The Translator’s Invisibility, A History of Translation, Routledge, London and New York, 1995.